fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423
E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Obowiązek informacyjny:

poradnia
szkoła
przedszkole
żłobek

 

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

Program Bogatsza Gmina – Wspieranie Gmin i Małych Szkół

Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Białymstoku została powołana do wspierania jednostek samorządu terytorialnego w szczególności w realizacji zadań oświatowych, kulturalnych, społecznych i sportowych.

Przed gminami ostatnia tak istotna perspektywa, w której można pozyskać znaczne fundusze europejskie i wspomóc rozwój gminy. Problemem jest dość duże zadłużenie często uniemożliwiające nawet wnoszenie wkładu własnego. Z uwagi na to każde obecnie wygospodarowane pieniądze na te cele są szczególnie cenne.

Program Bogatsza Gmina obejmuje:

 • prowadzenie szkół (każdej wielkości) na terenie gminy przez Fundację – przy prowadzeniu szkoły o liczebności ok. 35 uczniów gmina oszczędza z reguły minimum 200 000 zł do szacunkowo, rocznie nawet 600 000 – 700 000 zł (przy 20% wkładzie własnym gmina może przeprowadzać inwestycję na poziomie 3 500 000 zł dzięki zaoszczędzonym funduszom),
 • prowadzenie przedszkoli (nie ma konieczności m.in. przekształcania placówek w zespoły szkolno-przedszkolne),
 • prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (nieobciążającej gminy) i objęcie stałą opieką psychologiczno – pedagogiczną dzieci i rodziców w prowadzonych placówkach - też opcjonalnie dzieci z innych placówek z terenu gminy,
 • utworzenie Centrum Aktywności Społecznej – aktywizujące lokalną społeczność oraz wspierające wójta bądź też burmistrza w budowaniu relacji z lokalną społecznością. W ramach Centrum – prowadzenie punktu bezpłatnych porad prawnych; ligi małych rozgrywek sportowych; inkubatorów przedsiębiorczości, zrzeszanie lokalnych klubów seniora, klubów sportowych, zespołów folklorystycznych; organizowanie lokalnych festynów i uroczystości,
 • wprowadzenie 2 języka obcego do placówek lub zajęć inżynieryjnych – robotyki,
 • objęcie każdego ucznia programem e-Uczeń – każdy uczeń posiada tablet wykorzystywany przy aktywnych metodach nauczania,
 • łatwiejszy dostęp dla gminy do funduszy europejskich i centralnych w partnerstwie z Fundacją,
 • tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • szkolenia dla rolników,
 • imprezy rozrywkowe,
 • możliwość zlecania zadań kulturalnych, społecznych i oświatowych,
 • prowadzenie żłobków.

W Polsce ok. 30 proc. podstawówek to szkoły małe. To bardzo cenne miejsca dla uczniów, często jedyne centra działalności publicznej i mogą pełnić wiele ról.

Samorządy niejednokrotnie likwidują szkoły, gdyż są one dużym obciążeniem finansowym. Zauważmy, że małe szkoły podstawowe, blisko domu ucznia, to edukacja naszych dzieci w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Bliskość szkoły oznacza dla małego dziecka brak konieczności dojazdów, możliwość uczestniczenia w szkolnych zajęciach w czasie wolnym, integrację z kolegami, a dla jego rodziców możliwość angażowania się w szkolne przedsięwzięcia.

Program Bogatsza Gmina pozwala zachować wszystkie atuty małej placówki jednocześnie oszczędzając sporo pieniędzy i stymulując nowe inicjatywy, które gwarantują wspieranie lokalnej społeczności tworząc niejako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Naszym celem także przy realizacji tych wszystkich zadań jest również podkreślanie doniosłości roli jaką pełni wójt lub burmistrz gminy.

Poddajemy także pod rozwagę to, iż w sytuacji likwidacji gimnazjów gmina otrzyma jeszcze mniej środków centralnych w puli na oświatę (dzieci będą krócej w systemie edukacyjnym gminy), pieniądze będą przesunięte do powiatów. Zostanie także utrudniona likwidacja lub przekazywanie szkół gdyż zwiększy się liczebność dzieci w cyklu często powodując przekroczenie progu 70 uczniów. Obecnie może to być jeden z ostatnich momentów na racjonalizację oświaty w gminie oraz wprowadzenie zewnętrznego wsparcia edukacyjno-kulturalno-społecznego.

Program Bogatsza Gmina to kompleksowe (nie tylko edukacyjne) podejście do potrzeb gminy budowane na ścisłej współpracy z wójtem lub burmistrzem łącznie ze wspieraniem wszelkich inicjatyw w lokalnej społeczności.

Sprawne działanie w tym zakresie gwarantuje Państwu kontakt z Panem Tomaszem Janczyło – Pełnomocnikiem Fundacji ds. Jednostek Samorządu Terytorialnego tel.: 606 444 957;
e-mail.: tjanczylo@gmail.com